नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

मानसिक अस्पताल लगनखेल, ललितपुर

मनो सामाजिक् परामर्श सेवा

साइकोलोजी यूनिट

– बैज्ञानिक परामर्श तथा उपचार सेवा
– आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धि परामर्श सेवा
– बौदि्धक क्षमताको जाँच, पहिचान तथा सिफारिस सेवा
– मनोसामाजिक समस्याहरुको पहिचान तथा नियन्त्रणका उपाय सम्बनि्ध परामर्श सेवा
– बिभिन्न प्रकारका थेराप्यूटिक, मनोचिकित्सकिय प्रबिधिको उपयोग
– शोक र आघातको समस्या ब्यवस्थापन सम्बनि्ध सेवा
– बिकृत ब्याकि्तत्व (Personality Problem ) को लागी परामर्श सेवा
– लागु पदार्थ दुब्र्याशन सम्बनि्ध समस्याको मनोबैज्ञानिक उपचार तथा उत्प्रेरणात्मक (Motivational) परामर्श सेवा
– कडा मानसिकरोगीहरुको लागी इन्टरभेन्सन
– बालवालिकामा देखिने ADHD, Autism आदि समस्याको पहिचान तथा उपचार सेवा
– बिबिध सेवाहरु

युनिटमा कार्यरत सेवा प्रदायकहरु / बिज्ञहरु

१.चिकित्सा मनोबिद श्री तृष्णा घोष क्षेत्री
मोवाइल न : ९८०८७५६२०७
इमेल ठेगाना : trishnaghosh@gmail.com

२.मनोसामाजिक परामर्शदाता श्री प्रमिला वस्ती
मोवाइल न ः ९८६०४५९१९९
इमेल ठेगाना : wasti.pramila@gmail.com